TƯ VẤN TIÊU CHUẨN

ĐÀO TẠO, CẢI TIẾN

thông tin liên hệ
Nguyễn Thị Thương
Giám Đốc - 0862916367

Chia sẻ lên:
Tư vấn ISO 14001

Tư vấn ISO 14001

Mô tả chi tiết

ISO 14001 là tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường. Tiêu chuẩn được tổ chức theo Phụ lục SL, tương tự như các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý khác do tổ chức ISO ban hành như ISO 9001, ISO 45001, ISO 27001...

Mục đích của tiêu chuẩn này là đưa ra cho các tổ chức một khuôn khổ để bảo vệ môi trường và ứng phó với các điều kiện môi trường biến đổi cân bằng với các nhu cầu về kinh tế - xã hội. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cho phép một tổ chức đạt được các kết quả dự kiến đặt ra đối với hệ thống quản lý môi trường của mình.

Cách tiếp cận có hệ thống để quản lý môi trường có thể cung cấp cho cấp quản lý cao nhất các thông tin để xây dựng thành công trong thời gian dài và tạo ra các lựa chọn để đóng góp vào sự phát triển bền vững bằng cách:

  • Bảo vệ môi trường nhờ ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ các tác động xấu cho môi trường
  • Giảm nhẹ những tác động bất lợi tiềm ẩn của các điều kiện môi trường đối với tổ chức
  • Hỗ trợ tổ chức trong việc thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ sự phù hợp
  • Nâng cao kết quả thực hiện môi trường
  • Kiểm soát hoặc gây ảnh hưởng đến cách thức mà các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức hiện đang được thiết kế, sản xuất, phân phối, tiêu thụ và xử lý bằng cách áp dụng quan điểm vòng đời để có thể ngăn chặn những tác động môi trường nảy sinh do sự bất cẩn tại bất kỳ nơi nào trong phạm vi vòng đời
  • Đạt được lợi ích về tài chính và hoạt động từ việc thực hiện các giải pháp thân thiện với môi trường nhằm củng cố vị thế trên thị trường của tổ chức
  • Trao đổi các thông tin về môi trường cho các bên quan tâm có liên quan

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Tư vấn ISO 45001
Tư vấn ISO 45001
Tư vấn ISO 14001
Tư vấn ISO 14001